Všeobecné obchodné podmienky

V.O.P. (Všeobecné obchodné podmienky) prevádzkovateľa internetového obchodu Pro Spinal Vital s. r. o. (IČO: 530 76 672) pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu (www.spinalvital.sk)

Čl. I

Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa uplatňujú pri nákupe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného spoločnosťou Pro Spinal Vital s. r. o. so sídlom Plavisko 107, 034 01 Ružomberok, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 74833/L (ďalej len „predávajúci“) na webovom sídle predávajúceho www.spinalvital.sk.
 2. Tieto VOP vrátane všetkých zmluvných dokumentov uzavretých medzi predávajúcim a jeho zmluvným partnerom v tej istej súvislosti upravujú záväzkový vzťah vzniknutý pri predaji tovaru prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného predávajúcim na webovom sídle predávajúceho www.spinalvital.sk.
 3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a jeho zmluvným partnerom bližšie neupravené v týchto VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov.
 4. Tieto VOP sú súčasťou každej platne uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a jeho zmluvným partnerom na strane kupujúceho a kupujúci s nimi zaslaním objednávky a uzatvorením kúpnej zmluvy v súlade s týmito VOP vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas.
 5. Ak nie je v týchto VOP uvedené inak pre jednotlivé pojmy uvedené nižšie sa pre účely týchto VOP rozumie:
  • Elektronický obchod – elektronický obchod s tovarom prevádzkovaný predávajúcim prostredníctvom webového sídla;
  • Kupujúci – právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba, ktorá s predávajúcim uzatvorí Kúpnu zmluvu. Každá fyzická osoba, ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu s predávajúcim má v zmysle OZ a Zákona o ochrane spotrebiteľa postavenie spotrebiteľa, pokiaľ príslušné právne predpisy nestanovujú inak;
  • Kúpna cena – je cena tovaru stanovená predávajúcim pri každom tovare ponúkanom v elektronickom obchode;
  • Kúpna zmluva – je pre účely týchto VOP zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá vzniká momentom potvrdenia objednávky odoslanej kupujúcim predávajúcim, na základe ktorej je predávajúci povinný dodať tovar a kupujúci prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu a Súvisiace náklady;
  • Nariadenie – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov);
  • Objednávka – je riadne a úplne vyplnená elektronická objednávka tovaru odoslaná kupujúcim predávajúcemu prostredníctvom elektronického obchodu;
  • Odberné miesto ……
  • OZ – je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení;
  • Predávajúci – spoločnosť spoločnosťou Sinal Vital s.ro. so sídlom zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 74833/L(ďalej len „predávajúci“) na webovom sídle predávajúceho spinalvital.sk.
  • Súvisiace náklady – sú pre účely týchto VOP najmä náklady súvisiace s dodaním tovaru

   Kupujúcemu na ním označenú adresu (napr. poštovné, dobierka);

5.11.Tovar – sú pre účely týchto VOP výživové doplnky ponúkané predávajúcim na predaj      prostredníctvom Elektronického obchodu;

5.12. Vyššia moc – okolnosti vylučujúce zodpovednosť (prekážky), ktoré nastali nezávisle od vôle  povinnej strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana tieto prekážky alebo ich následky odvrátila alebo prekonala alebo aby v čase vzniku záväzku tieto prekážky predvídala (napr. havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, teroristické útoky, epidémie, branná pohotovosť štátu a pod.);

5.13. Webové sídlo – internetová stránka www.spinalvital.sk, na ktorej je prevádzkovaný elektronický   obchod predávajúceho, prípadne iná internetová stránka, na ktorej predávajúci zverejňuje informácie o tovare; rozumie sa ňou aj internetová stránka, ktorá prípadne v budúcnosti internetovú stránku nahradí;

5.14. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov – je zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení;

5.15. ZOOÚ – je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení;

5.16. Zákon o ochrane spotrebiteľa – je zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení;

5.17. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru – je zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení;

5.18. Zmluvné dokumenty – tieto VOP a všetky dohody a dodatky, ktoré sú označené totožným číslom Kúpnej zmluvy alebo z ich označenia inak nepochybne vyplýva, že tvoria jeden zmluvný celok.

 1. Predávajúci pri svojej podnikateľskej činnosti vo vzťahu ku Kupujúcim fyzickým osobám podlieha na úseku ochrany spotrebiteľa dozoru Slovenskej obchodnej inšpekcie a na úseku ochrany osobných údajov dozoru Úradu pre ochranu osobných údajov.

Čl. II

Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si objednáva ním vybraný tovar prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného na webovom sídle, a to na základe riadne vyplnenej a Predávajúcemu odoslanej Objednávky.
 2. Predávajúci prijme na spracovanie len takú objednávku, v ktorej sú riadne a úplne vyplnené všetky týmito VOP stanovené údaje. Objednávka kupujúceho musí obsahovať nasledovné údaje:
 3. a) v prípade kupujúceho, ktorým je fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dodacia adresa ak je odlišná od adresy trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ), e-mailový a telefonický kontakt, jednoznačnú identifikáciu objednávaného Tovaru a jeho množstva, spôsob úhrady za Tovar (dobierka, prevod na účet, platba kartou, platba v hotovosti), spôsob doručenia tovaru (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť, osobný odber);
 4. b) v prípade Kupujúceho, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ: obchodné meno, sídlo (fakturačnú adresu), dodaciu adresa ak je odlišná od adresy sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ), IČO a DIČ, pri platcovi DPH sa musí uviesť IČ DPH, jednoznačnú identifikáciu objednávaného Tovaru a jeho množstva, spôsob úhrady za Tovar (dobierka, prevod na účet, platba kartou, platba v hotovosti), spôsob doručenia Tovaru (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť, osobný odber).
 5. Objednávka Kupujúceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, a Predávajúci nebude povinný takúto neúplnú Objednávku Kupujúceho akceptovať. Predávajúci je oprávnený, nie však povinný, požiadať Kupujúceho o doplnenie chýbajúcich údajov v Objednávke. E-mailová adresa Kupujúceho zadaná v Objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií Kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle ustanovenia §2 ods. 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.
 6. Po doručení Objednávky Predávajúcemu bude Kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) zaslané potvrdenie Objednávky. Odoslaním potvrdenia Objednávky Kupujúcemu sa Objednávka považuje zo strany Predávajúceho za akceptovanú a zároveň vznikne medzi Kupujúcim a Predávajúcim Kúpna zmluva. Potvrdenie Objednávky obsahuje údaje o špecifikácii a množstve Tovaru, údaje o kúpnej cene Tovaru, dodacej lehote a mieste dodania Tovaru, údaje o spôsobe doručenia Tovaru vrátane ceny prepravy, údaje o spôsobe platby, údaje o Predávajúcom a údaje o Kupujúcom, prípadne ďalšie potrebné údaje vyžadované platnými právnymi predpismi. V prípade, ak Kupujúci zistí v potvrdení Objednávky chyby v písaní alebo iné nezrovnalosti, informuje o tejto skutočnosti Predávajúceho e-mailom najneskôr pred oznámením Predávajúceho o expedícií objednaného Tovaru.
 7. Kúpna zmluva sa uzatvára do doby splnenia všetkých práv a povinnosti zmluvným stranám z nej vyplývajúcich

Čl. III

Podmienky dodania tovaru

 1. Informácia o dostupnosti Tovaru je uvedená v Elektronickom obchode pri každom jednotlivom Tovare. Informácia o obvyklej dodacej dobe, ktorá je pre Predávajúceho záväzná je Kupujúcemu zaslaná v potvrdení Objednávky, ktorú Kupujúci obdŕžal prostredníctvom e-mailu.
 2. Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov doručenia Tovaru:
 3. a) prostredníctvom Slovenskej pošty,
 4. b) prostredníctvom kuriérskej spoločnosti,
 5. c) osobný odber na Odbernom mieste.
 6. Predávajúci sa zaväzuje odoslať Tovar v nasledovných lehotách:
 1. a) v prípade, ak je objednávka kupujúceho doručená v pracovný deň do 13:00 hod., dodanie sa uskutočňuje

spravidla nasledovný pracovný deň,

 1. b) v prípade, ak je objednávka kupujúceho doručená v pracovný deň po 13:00 hod. alebo počas víkendu,

štátnych sviatkov alebo dní pracovného pokoja, dodanie sa uskutočňuje spravidla do 2 pracovných dní,

najneskôr však do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, ak nie je pri jednotlivom tovare s ohľadom na jeho dostupnosť stanovené inak. V prípade bankového prevodu je tovar odoslaný až po pripísaní platby na bankový účet

Predávajúceho. Dodacie lehoty a cena dopravy v prípade odoslania tovaru poštou alebo zmluvnou kuriérskou službou sú uvedené v Platobných a dodacích podmienkach, ktoré tvoria prílohu týchto VOP.

 1. Ak Predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať Tovar v stanovenej lehote, Kupujúci je oprávnený ho vyzvať, aby dodal Tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak Predávajúci nedodá Tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
 2. Ak z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru alebo z dôvodov Vyššej mo ci nie je schopný Predávajúci dodať Tovar Kupujúcemu v lehote dohodnutej v Kúpnej zmluve alebo určenej týmito VOP, je Predávajúci povinný ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy (stornovať Objednávku). Odstúpiť od Kúpnej zmluvy (stornovať Objednávku) je Kupujúci oprávnený elektronicky prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak Kupujúci už uhradil Kúpnu cenu alebo jej časť, je Predávajúci povinný už uhradenú Kúpnu cenu alebo jej časť vrátiť Kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od Kúpnej zmluvy (stornovania Objednávky) Kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Predávajúcim ani neodstúpi od Kúpnej zmluvy, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a v prípade, ak Kupujúci už uhradil Kúpnu cenu alebo jej časť, Predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú Kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu.
 1. V prípade osobného odberu bude Tovar pre Kupujúceho uložený na Odbernom mieste počas 14 kalendárnych dní odo dňa kedy bolo Kupujúcemu oznámené, že Tovar je pripravený na vyzdvihnutie. Pokiaľ Tovar v tejto lehote Kupujúci neprevezme, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a predať Tovar tretej osobe. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu Tovar až po riadnom uhradení Kúpnej ceny.
 1. Predávajúci bude Kupujúceho informovať o dodaní Tovaru najneskôr deň pred jeho dodaním.
 1. Predávajúci je oprávnený dodať Tovar pred dohodnutým termínom dodania Tovaru ak s tým Kupujúci súhlasí.
 1. Miesto dodania tovaru je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve.
 1. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať Tovar tak, že v mieste dodania:
 2. a) odovzdá tovar prepravcovi na prepravu Kupujúcemu alebo odošle Tovar Kupujúcemu alebo
 3. b) umožní kupujúcemu s tovarom disponovať vo svojej prevádzke (odbernom mieste); nakládku Tovaru na dopravný prostriedok a odvoz Tovaru z miesta dodania si zabezpečí Kupujúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
 4. Ak Predávajúci splnil svoju povinnosť dodať Tovar v súlade týmto článkom VOP, je Kupujúci povinný tovar prevziať osobne a potvrdiť prevzatie Tovaru svojím podpisom na doklade o prevzatí Tovaru. Pokiaľ tieto povinnosti nemôže

Kupujúci splniť osobne, je povinný:

 1. a) informovať predávajúceho,
 2. b) dohodnúť s predávajúcim náhradný termín doručenia Tovaru alebo určiť osobu, ktorá prevezme Tovar v mene a na účet Kupujúceho.
 3. Zamestnanci predávajúceho sú oprávnení tovar kupujúcemu nevydať, pokiaľ Kupujúci odmietne predložiť doklad totožnosti alebo pokiaľ kupujúci odmietne svojim podpisom potvrdiť prevzatie Tovaru.
 4. Kupujúci sa zaväzuje pred prevzatím Tovaru skontrolovať celistvosť balenia Tovaru a potvrdiť svojím podpisom prevzatie Tovaru na doklade o prevzatí Tovaru.
 5. Kupujúci je oprávnený Tovar neprevziať/odmietnuť ak zistí, že:
 6. a) obal Tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo,
 7. b) Tovar nie je kompletný alebo,
 8. c) Tovar hoci zabalený zjavne nezodpovedá dohodnutému predmetu kúpy podľa Kúpnej zmluvy za podmienky, že písomne uvedie dôvody odmietnutia. Kupujúci je tiež povinný bezodkladne informovať Predávajúceho o týchto skutočnostiach e-mailom na adresu pre vybavovanie Objednávok.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku Tovaru zavinenú Slovenskou poštou, a.s. alebo kuriérskou spoločnosťou, prípadne uvedením nesprávnej adresy pre dodanie Tovaru zo strany Kupujúceho.

 1. Pokiaľ Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný Tovar prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérskej spoločnosti alebo Kupujúci neprevezme Tovar uložený na Odbernom mieste (pri osobnom odbere) v lehote stanovenej v bode 6 tohto článku, má Predávajúci nárok na náhradu vzniknutej škod y (napr. nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s dodaním Tovaru).
 2. Predávajúci spolu s Tovarom doručí Kupujúcemu doklad o prevzatí Tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení Tovaru v prípade platby na dobierku. Predávajúci vystaví Kupujúcemu na Kúpnu cenu a tiež Súvisiace náklady (pokiaľ je Kupujúci povinný ich podľa týchto VOP zaplatiť) faktúru, ktorá bude obsahovať všetky povinné náležitosti daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov. Faktúra bude Kupujúcemu dodaná spolu s Tovarom a zároveň bude slúžiť ako dodací list. V prípade elektronickej faktúry bude faktúra zaslaná Kupujúcemu v elektronickej forme e-mailom najneskôr v deň doručenia Tovaru.

Čl. IV

Kúpna cena

 1. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Tovar po zaplatení Kúpnej ceny, ktorej výška je uvedená v zaslanom potvrdení Objednávky. Všetky ceny za Tovar v Elektronickom obchode a všetky Súvisiace náklady sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie vzťahujúce sa na vybraný Tovar platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak.
 2. V prípade, že si Kupujúci zvolil odoslanie Tovaru na ním určenú adresu, je povinný okrem Kúpnej ceny zaplatiť aj Súvisiace náklady, a to všetko (i) zvolenej zmluvnej kuriérskej spoločnosti resp. poštovému kuriérovi, ak si zvolil platbu na dobierku alebo (ii) Predávajúcemu, ak si zvolil bezhotovostnú platbu alebo osobný odber.
 3. Prevzatím Tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k Tovaru z Predávajúceho na Kupujúceho.
 4. Kúpna cena môže byť zaplatená podľa výberu Kupujúceho niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 5. a) v hotovosti k rukám Predávajúceho, príslušného pracovníka zmluvnej kuriérskej spoločnosti alebo

poštového kuriéra,

 1. b) bezhotovostne on-line platobnou kartou alebo bankovým prevodom v prospech bankového účtu oznámeného Kupujúcemu v potvrdení o akceptácii Objednávky. V prípade voľby bezhotovostnej platby musí byť Kúpna cena a tiež Súvisiace náklady (pokiaľ sa vyžaduje odoslanie Tovaru) zaplatené najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia Objednávky. V prípade, že sa tak nestane, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť oznámením zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho.

Čl. V

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 1. Záručná doba na dodávaný Tovar je 24 mesiacov. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenému vyznačená lehota na použitie (napr. doba exspirácie, doba minimálnej trvanlivosti atď.), neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia Tovaru Objednávateľom.
 2. Kupujúci je povinný bezodkladne po prijatí Objednávky skontrolovať dodaný Tovar, najmä či bol dodaný kompletný a nepoškodený.
 3. Zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, nevzniká, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na Tovare po jeho prevzatí Kupujúcim, alebo vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich

Predávajúci najmä:

 1. a) stratou dokladu (pokladničného dokladu, faktúry) umožňujúceho identifikovať oprávnenosť uplatnenia nárokov z vád (zakúpenie Tovaru u Predávajúceho, trvanie záručnej doby),
 2. b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru/poškodený obal,
 3. c) uplynutím záručnej doby Tovaru,
 4. d) mechanickým poškodením Tovaru,
 5. e) poškodením Tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,
 6. f) používaním Tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 7. g) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,
 8. h) poškodením Tovaru používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, účelom jeho použitia ako aj v rozpore s platnými právnymi predpismi;
 9. i) poškodením Tovaru z dôvodov Vyššej moci.
 10. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu na adrese sídla Predávajúceho. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady Tovaru požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Kúpnu cenu alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady Tovaru vymeniť poškodený Tovar za nepoškodený, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady Tovaru, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovaru Tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady Tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny.
 11. S ohľadom na rozhodnutie Kupujúceho, ktoré z práv podľa bodu 4 tohto článku si u Predávajúceho v rámci reklamácie uplatňuje určí Predávajúci spôsob vybavenia reklamácie:
 12. a) ihneď,
 13. b) v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
 14. c) v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do

30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie podľa ustanovenia § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa sa reklamácia vybaví:
 2. a) ihneď,
 3. b) v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať

dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

 1. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.
 2. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov o d kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 3. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu je Kupujúci oprávnený zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie do ručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 6. Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí Tovaru; inak práva zaniknú.
 7. Pokiaľ je vadu Tovaru odstrániteľná, a nedôjde k inej dohode bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
 8. a) Predávajúci vadu odstráni, a to bez zbytočného odkladu,
 9. b) Predávajúci chybný Tovar vymení za nový.
 10. Pokiaľ ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť Tovar riadne užívaný ako bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru, alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.
 11. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedeného Kupujúcim. Reklamácie sa vybavujú výhradne na adrese sídla Predávajúceho.
 12. Reklamácia musí byť podaná písomne (pošta, kuriér), emailom alebo vyplnením a odoslaním Reklamačného formuláru. Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie môže Kupujúci zaslať fotodokumentáciu reklamovanej vady Tovaru spolu s uplatnením reklamácie, ak je to potrebné vzhľadom na charakter vadu.
 13. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu Tovaru.
 1. V prípade, že je reklamovaný Tovar doručený Slovenskou poštou, a.s. alebo kuriérskou spoločnosťou, Predávajúci tento Tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriérskej spoločnosti alebo poštového doručovateľa.
 1. Náklady spojené s reklamačným konaním:
 2. a) v prípade oprávnenej reklamácie Tovaru nesie všetky náklady s tým spojené Predávajúci,
 3. b) v prípade neoprávnenej reklamácie Tovaru je Predávajúci oprávnený požadovať náhradu všetkých preukázateľne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s ňou v rozsahu podľa platných právnych predpisov.
 4. Reklamáciu za prípadné nedodanie Tovaru vinou prepravcu alebo poškodenie Tovaru zavinené prepravcom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u prepravcu. Poškodený Tovar Kupujúci od prepravcu neprevezme a poškodenie Tovaru Kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí Tovaru.
 5. Reklamácie mechanického poškodenia Tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil Kupujúci pracovníkovi prepravcu, nebudú Predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude Kupujúcemu poskytnuté.

Čl. VI

Odstúpenie od zmluvy

 1. V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán poruší povinnosti podľa týchto VOP a/alebo Kúpnej zmluvy je zmluvná strana, ktorá povinnosti podľa týchto VOP a/alebo Kúpnej zmluvy neporušila oprávnená v prípade, že zmluvná strana, ktorá porušila povinnosti podľa týchto VOP a/alebo Kúpnej zmluvy, nevykoná nápravu ani po písomnom upozornení v náhradnej primeranej lehote poskytnutej jej druhou zmluvnou stranou, ktorej dĺžka musí byť min. 14 dní, odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Za písomnú formu sa považuje aj doručenie odstúpenia elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu druhej zmluvnej strany.

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku alebo od Kúpnej zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru.

 1. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa
 2. a) Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 3. b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 4. c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
 5. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 6. Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je mimo iného:
 7. a) predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
 8. b) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 9. c) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 10. d) predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom.
 11. Uplatnenie práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa v plnom rozsahu spravuje ustanovením § 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci.
 12. Kupujúci môže uplatniť svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 13. Povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri odstúpení od Kúpnej zmluvy sa v plnom rozsahu spravujú ustanoveniami § 9 a 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.
 14. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúcemu nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu.
 15. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
 16. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa bodu 10 toho článku rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 17. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 1. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu.
 2. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí Kupujúci Predávajúcemu účelne vynaložené náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou Tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknuté Predávajúcemu.
 3. Body 2. až 14. tohto článku platia výlučne pre Kupujúceho fyzickú osobu, ktorá je v postavení spotrebiteľa v zmysle ustanovení § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Čl. VII

Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje Kupujúceho v súlade so ZOOÚ.
 2. Osobné údaje Kupujúceho sú spracúvané v rozsahu uvedenom v Objednávke. Nevyhnutnými osobnými údajmi potrebnými pre Objednávku sú tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne dodacia adresa, ak je táto iná ako adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo.
 3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho ako dotknutej osoby za účelom:
 4. a) plnenia predzmluvných vzťahov, uzatvárania Kúpnej zmluvy ako aj za účelom jej plnenia,
 5. b) za účelom poskytovania informácií o vlastných produktoch a službách.
 6. Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely podľa bodu 3 písm. a) tohto článku sú predzmluvné vzťahy a Kúpna zmluva. Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely podľa bodu 3 písm. b) tohto článku je oprávnený záujem Predávajúceho, ktorým je propagácia vlastných produktov a služieb.
 7. Predávajúci je oprávnený sprístupňovať spracúvané osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v súlade so ZOOU alebo inými platnými právnymi predpismi nasledovným kategóriám príjemcov:
 8. a) Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v

Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S.

 1. b) GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO:

36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro Vložka č. 9084/S,

 1. c) Zásielkovňa s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 48

136 999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 105158/B

 1. d) osobám povereným spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktoré budú spracúvať osobné údaje v mene Predávajúceho (sprostredkovateľom),
 2. e) tretím osobám, ktoré Predávajúci poverí vymáhaním pohľadávok alebo uplatnením iných oprávnených práv Predávajúceho voči Kupujúcemu, a to za účelom uplatnenia pohľadávok a iných práv Predávajúceho, vrátane prípadu postúpenia pohľadávok Predávajúceho na tretiu osobu, a to aj po skončení zmluvného vzťahu s Kupujúcim,
 3. f) súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv Predávajúceho voči Kupujúcemu alebo splnenie zákonnej povinnosti Predávajúceho.
 4. V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania Predávajúci ako prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú minimálne však po dobu platnosti Kúpnej zmluvy, ako aj po jej skončení v prípade, evidencie a vymáhania pohľadávok, v prípade vybavovania podaní Kupujúceho alebo splnenia zákonných podmienok pre uplatnenie práv alebo splnenia iných povinností uložených zákonom na uplatnenie práv (napr. v súvislosti s uplatňovaním nárok počas záručnej doby).
 5. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Bez ohľadu na uvedené Kupujúci berie na vedomie, že neposkytnutím osobných údajov nie je možné uzavrieť Zmluvu.
 6. Predávajúci bude spracúvať osobné údaje Kupujúceho, ktoré je oprávnený spracúvať na základe právnych základov stanovených ZOOU s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracúvania.
 7. Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o Kupujúcich v súlade s platnými právnymi predpismi.
 8. Predávajúci nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
 9. Predávajúci nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 10. Ako dotknutá osoba má Kupujúci právo získať od Predávajúceho ako prevádzkovateľa potvrdenie o:
 11. a) účele spracovania osobných údajov,
 12. b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
 13. c) príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
 14. d) dobe uchovávania osobných údajov,
 15. e) práve požadovať od Predávajúci ako prevádzkovateľa opravu osobných údajov/ vymazanie alebo

obmedzenie spracúvania/ práve namietať spracúvanie osobných údajov,

 1. f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
 2. g) zdroji osobných údajov,
 3. h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
 4. Kupujúci ako dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Kupujúci ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 5. Kupujúci ako dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ak nastanú nižšie uvedené skutočnosti. Predávajúci ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak
 6. a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
 7. b) dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov

vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

 1. c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
 2. d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 3. e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,

ktorou je Slovenská republika viazaná,

 1. f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 ZOOU.
 2. Kupujúci ako dotknutá osoba má právo, aby Predávajúci ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
 3. a) ako dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predávajúcemu ako prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 4. b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Kupujúci ako dotknutá o soba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 5. c) Predávajúci ako prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Kupujúci ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 6. d) Kupujúci ako dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predávajúceho ako prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 7. Kupujúci ako dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Predávajúcemu ako prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
 8. a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej

zmluvnou stranou je Kupujúci ako dotknutá osoba

 1. b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 1. Kupujúci ako dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov v prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Kupujúci ako dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila, a to zaslaním odvolania súhlasu.
 2. V prípade ak má Kupujúci ako dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 ZOOU.
 3. Kupujúci ako dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie vykonávané za účelom oprávnených záujmov Predávajúceho ako prevádzkovateľa vrátane profilovania. Predávajúci ako prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 4. Kupujúci ako dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu. Ak Kupujúci ako dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Predávajúci ako prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Čl. VIII

Rozhodovanie sporov

 1. Akékoľvek spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa budú snažiť prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to vzájomnou dohodou.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia mimosúdnou cestou, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán podať návrh na vyriešenie sporu na miestne a vecne príslušnom súde v Slovenskej republike.
 3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má rovnako právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu orgánu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu, práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho ako aj spôsob a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je spotrebiteľ oprávnený podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je prístupná na stránke http://ec.europa.eu/odr.

Čl. IX

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa ………….
 2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej platne uzavretej Kúpnej zmluvy.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť oznámenia zmeny VOP sa považuje za splnenú jej zverejnením Webovom sídle Elektronického obchodu Predávajúceho.
 4. Výzva, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon /ďalej len „Výzva“/ jednej zmluvnej strany /ďalej len„Odosielateľ“/ sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane /ďalej len „Adresát“/, ak bola uskutočnená osobne alebo doporučenou zásielkou na poslednú známu adresu Adresáta. Výzva sa považuje za doručenú dňom, v ktorom Adresát zásielku prevzal alebo odmietol prevziať, alebo dňom, v ktorý sa zásielka zaslaná na adresu Adresáta po márnom uplynutí úložnej lehoty vrátila späť Odosielateľovi, a to aj v prípade, ak bude na vrátenej zásielke uvedený údaj „adresát neznámy“. Ak bola Výzva zasielaná e-mailom alebo doručovaná osobne v pracovný deň v čase do 16.00 hod., považuje sa za doručenú v momente úspešného prenosu, resp. doručenia, ak sa tieto udiali v čase do 16.00 hod. pracovného dňa, inak v nasledujúci pracovný deň.
 5. V prípade, že zásah Vyššej moci obmedzí plnenie povinností podľa Kúpnej zmluvy, sú Predávajúci a Kupujúci oslobodení od svojich záväzkov počas trvania tohto zásahu.
 6. Kúpna zmluva a Zmluvné dokumenty predstavujú jediný a úplný dohovor Predávajúceho a Kupujúceho ohľadne predmetu kúpnej zmluvy, pričom tieto nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.
 7. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči Predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby.
 8. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré sú založené Kúpnou zmluvou, kto ré však Kúpna zmluva výslovne neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 9. Ak sa ktorékoľvek z ustanovení týchto VOP stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení týchto VOP s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu VOP pre povahu VOP jej obsah alebo okolnosti, za ktorých boli VOP vytvorené.
 10. Kupujúci uzatvorením Kúpnej zmluvy potvrdzuje, že si VOP pozorne prečítal, všetky ich ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto VOP v celom ich rozsahu porozumel, súhlasí s nimi.