Súťaž o 3 mesačné balenia výživového produktu Spinal Vital.

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

„Súťaž o 3 mesačné balenia výživového produktu Spinal Vital.“

Preambula

Tento súťažný poriadok predstavuje jediný záväzný dokument, ktorý podrobne upravuje pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Súťaž o 3 mesačné balenia výživového produktu Spinal Vital“ (ďalej len „akcia“ alebo „súťaž“), v rámci ktorej bude vyžrebovaných 33 výhier. Ďalšie informácie o akcii sú k dispozícii aj na webovej stránke www.spinalklub.sk.

Súťaž sa uskutoční na územie Slovenskej a Českej republiky (ďalej len „SR a ČR“).

1.

Účel súťaže

1.1. Súťaž je organizovaná s cieľom propagácie organizátora súťaže, jeho produktov a vernostného programu „Spinal Klub“ prostredníctvom odmenených fyzických osôb, ktoré sa zapoja do súťaže.

1.2. Propagácia organizátora súťaže bude prebiehať v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch organizátora súťaže, v súlade so všeobecne záväznými predpismi, a to na internetovej stránke www.spinalklub.sk, ako aj na sociálnych sieťach organizátora súťaže https://www.facebook.com/SpinalVitalKlubSK

Fyzické osoby, ktoré sa stanú výhercami súťaže budú prostredníctvom vyhotovenia dotazníka zapojené do propagácie organizátora súťaže.

Organizátor súťaže a prevádzkovateľ web stránky

2.1. Spoločnosť Pro Spinal Vital s. r. o., so sídlom Plavisko 107, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika, korešpondenčná adresa: Kráľová pri Senci 472, 900 50, Slovenská republika,                              IČO: 53076672, Spoločnosť zapísaná v OR SR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 74833/L (ďalej len „organizátor“ alebo „prevádzkovateľ“).

Účasť v súťaži

3.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území SR a ČR, ktorá je členom Spinal klubu a splní podmienky súťaže definované týmto súťažným poriadkom (ďalej len „účastník“ alebo „dotknutá osoba“). Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník súhlas s týmto súťažným poriadkom v celom rozsahu.

Miesto a trvanie súťaže

Súťaž prebieha na internetovej stránke organizátora súťaže na území SR a ČR od 4. marca 2021 do 21. marca 2021.

Podmienky zapojenia do súťaže

5.1. Do súťaže sa môžu zapojiť len členovia Spinal Klubu. Do Spinal Klubu sa môže zákazník zaregistrovať aj počas trvania súťaže.

Registrácia do Spinal Klubu je možná:

➢ na internetovej stránke www.spinalklub.sk po vyplnení jednoduchého registračného formulára (odkaz tu)

5.2. Účastník sa zapojí do súťaže nasledovne:

➢ zaregistruje sa prostredníctvom registračného formulára na internetovej stránke www.spinalklub.sk, a to:

 ▪ vyplnením registračného formulára/dotazníku,

 ▪ udelením súhlasu s pravidlami súťaže a na účely uvedené v tomto súťažnom poriadku,

 ▪ potvrdením registračného formulára resp. jeho odoslaním po kliknutí na tlačidlo „Registrovať sa“ pod registračným formulárom.

5.3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo odoslať výhercovi súťaže druhé a tretie mesačné balenie výživového produktu Spinal Vital až po obdŕžaní vyplneného dotazníka odoslaného organizátorom súťaže výhercovi súťaže na jeho emailovú adresu vždy na konci mesiaca. Vyplnený dotazník slúži na zber informácií aké skúsenosti s výrobkom majú užívatelia. Informácie slúžia organizátorovi na propagačné účely.

6.

 Výhry

6.1. Hlavná výhra: 3 mesačné balenia Spinal Vital pre 33 výhercov.

Žrebovanie

7.1. Žrebovanie 33 x 3 mesačné balenia Spinal Vital bude prebiehať 22. marca 2021 prostredníctvom automatizovaného žrebovacieho systému. Do žrebovania o hlavnú výhru budú zaradení všetci účastníci, ktorý sa zapojili do súťaže v období od 4. marca 2021 do 21. marca 2021 v súlade s podmienkami súťaže. Pre účely hlavnej výhry sa vyžrebuje 33 výhercov a 5 náhradníkov.

Výhercovia

8.1. Výhercovia budú zverejnení:

  • na internetovej stránke www.spinalklub.sk
  • Zverejnená informácia o výhercoch bude obsahovať údaje účastníkov v rozsahu krstné meno, prvé písmeno priezviska, výhra, v súlade s údajmi v registračnom formulári.

8.2. Pre účely kontaktovania zákazníkov ohľadom výhry je potrebné, aby súťažiaci pravdivo uviedol údaje vo svojom registračnom formulári, predovšetkým telefónne číslo a e-mailovú adresu.

8.3. Výherca bude po vyžrebovaní kontaktovaný telefonicky a e-mailom na kontaktné údaje uvedené v registračnom formulári do 5 pracovných dní od vyžrebovania výhercu. Ak bude vyžrebovaný účastník, ktorý nespĺňa podmienky súťaže, nevzniká mu nárok na výhru.

8.4. POZOR! Ak nebude možné vyžrebovaného účastníka kontaktovať najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa žrebovania na jeho kontaktné telefónne číslo ani e-mailovú adresu uvedenú vo svojom registračnom formulári, stráca nárok na výhru a organizátor súťaže si vyhradzuje právo poskytnúť výhru náhradníkovi alebo rozhodnúť o prepadnutí výhry v prospech organizátora súťaže. Preto Vás prosíme, aby ste si pozorne skontrolovali svoje údaje vo svojom registračnom formulári.

8.5. Po overení, že vyžrebovaný účastník splnil všetky podmienky súťaže, mu organizátor súťaže zašle e-mailom oznámenie o výhre. Výherca bude výhra zaslaná poštou.

8.6 Ak vyžrebovanému účastníkovi nevznikol nárok na výhru, alebo stratí nárok na výhru, prípadne ak výherca výhru odmietne, výhercom sa stáva vyžrebovaný náhradník (nasledujúci v poradí). Týmto spôsobom sa bude postupovať aj v prípade neoverenia prvého náhradníka s ďalšími náhradníkmi podľa vyžrebovaného poradia.

8.7. Výhry do súťaže poskytol organizátor súťaže a Spoločnosť Pro Spinal Vital s. r. o., so sídlom Plavisko 107, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika, korešpondenčná adresa: Kráľová pri Senci 472, 900 50, Slovenská republika, IČO: 53076672, Spoločnosť zapísaná v OR SR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 74833/L (ďalej len „organizátor“ alebo „prevádzkovateľ“).

Ochrana osobných údajov

9.1. Organizátor súťaže ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Identifikačné údaje organizátora súťaže sú uvedené v bode 2.1. tohto súťažného poriadku. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností organizátora súťaže ako prevádzkovateľa, sú uvedené vo Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov, ktoré je prílohou tohto súťažného poriadku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

9.2. Fyzická osoba pred zapojením sa do súťaže zobrala na vedomie, že pre účely súťaže je nevyhnutné spracúvanie jej osobných údajov zadaných v online registračnom formulári pri zapojení sa do súťaže, a zobrala na vedomie aj informácie o spracúvaní osobných údajov účastníkov v zmysle bodu 9.1. tohto súťažného poriadku.

9.3. Zapojením sa do súťaže (registráciou) dáva účastník ako dotknutá osoba organizátorovi súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, v súlade s Nariadením (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 1 spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ) a Zákonom o ochrane osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 2 predpisov) na účel uvedený v tomto súťažnom poriadku.

9.4. Účastník má právo kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú odvolať. Účastník môže svoj súhlas odvolať písomne na adrese organizátora súťaže alebo na emailovej adrese: zodpovednaosoba@spinalklub.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

9.5. Osobné údaje budú spracúvané za účelom organizácie súťaže (čo zahŕňa najmä, nie však výlučne identifikáciu účastníka, zaradenie do databázy účastníkov súťaže, vyhodnotenie súťaže, komunikáciu s účastníkom, odovzdanie výhier výhercom), ako aj za účelom uvedeným v článku 1. tohto súťažného poriadku.

9.6. Osobné údaje nevyhnutné na zapojenie sa do súťaže bude organizátor súťaže spracúvať po dobu trvania súťaže a 6 mesiacov po jej ukončení. Osobné údaje výhercov slúžiace na propagáciu organizátora súťaže bude organizátor súťaže používať a zverejňovať po dobu 1 roka po jej ukončení.

Po uplynutí tejto doby môže organizátor súťaže spracúvať osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovávanie odôvodnené zákonom alebo oprávneným záujmom organizátora súťaže, napr. na účely právnej ochrany organizátora súťaže (napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana v prípade uplatňovania nárokov u organizátora súťaže, a pod.).

Všeobecné ustanovenia

10.1. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto súťažným poriadkom sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

10.2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tento súťažný poriadok počas trvania súťaže, vrátane práva súťaž zrušiť, predĺžiť, skrátiť, zmeniť jej pravidlá, podmienky, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom takúto prípadnú zmenu zverejní na stránke www.spinalklub.sk. Organizátor súťaže si tiež vyhradzuje právo nahradiť pôvodne určenú výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

10.3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže osoby, ktoré nespĺňajú podmienky tejto súťaže a ktorých konanie a/alebo obsah je nedovolené/ý a/alebo je v rozpore s dobrými mravmi.

10.4. Účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora súťaže ako tie, ktoré sú uvedené v tomto súťažnom poriadku.

10.5. Na výhry v súťaži a účasť v súťaži nie je právny nárok. Výhru v súťaži nemožno vymáhať. Výhry v súťaži nie je možné reklamovať. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

10.6. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

10.7. Organizátor súťaže upozorňuje účastníkov súťaže, že výhry nie sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ako aj predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške stanovenej týmito predpismi.

Výhry nie sú predmetom dane v hodnote presahujúcej sumu 350,- €

10.8. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

10.9. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých otázkach a záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže vrátane posúdenia súťažného poriadku. Iba organizátor súťaže je oprávnený rozhodnúť o konečnom poradí výhercov, a teda aj o výhrach v súťaži.

10.10. Tento súťažný poriadok je k dispozícii na internetovej stránke www.spinalklub.sk počas celej doby trvania súťaže, ako aj uložený k nahliadnutia v sídle organizátora súťaže.

V Bratislave, dňa 24. februára 2021

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ – Spoločnosť Pro Spinal Vital s. r. o., so sídlom Plavisko 107, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika, korešpondenčná adresa: Kráľová pri Senci 472, 900 50, Slovenská republika, IČO: 53076672, Spoločnosť zapísaná v OR SR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 74833/L spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.

Toto vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a informácie o prístupe k osobným údajom.

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení alebo Zákone o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov. (Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v platnom znení; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane 3 osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

Prevádzkovateľ môže poskytnúť vaše osobné údaje aj príjemcom resp. tretím osobám ako sú napr., notár, sprostredkovatelia, ak boli poverení spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa a iné oprávnené subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov. Spoločnosť prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Zmluvní sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa sú uvedení v súťažnom poriadku, ktorého prílohou je toto vyhlásenie.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušeniu dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:

E-mail: zodpovednaosoba@spinalklub.sk

Korešpondenčná adresa: Pro Spinal Vital s. r. o., Kráľová pri Senci 472, 900 50, Slovenská republika

VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, sme povinní dodržať tento účel a nemôžeme ho počas spracúvania meniť. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby. Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke www.spinalklub.sk formou aktualizácie tohto Vyhlásenia. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.