Spolupracujeme s občianským združením za zdravší život

Spolupracujeme s občianskym združením Za zdravší život. Dlhoročne sa venujú problematike zdravej chrbtice u deti a dospelých. Významným projektom je Zdravý chrbátik. Cieľom tohto projektu je prevencia, diagnostika a liečba problémov chrbtice detí už od predškolského veku. Zároveň spolupracujú aj so základnými školami na celom Slovensku, kde sa vyhodnocujú postúry u detí. 

Pohybový aparát: Situácia na Slovensku

Štatistické údaje z veľkých štúdií hovoria o narastajúcom počte ochorení pohybového aparátu u detí a mladých ľudí: 10% detí v prvom ročníku základných škôl trpí viditeľnými poruchami držania tela a inými vážnymi deformitami chrbtice. V piatom ročníku stúpa výskyt chybného držania tela na 20- 25% detí.
Chybné držanie tela u detí školského veku v SR a v ČR je na najhorších miestach, najmenší výskyt vo Švédsku, Nemecku, v USA a v Holandsku.

V 18.roku života stúpa výskyt chybného držania tela až na 40%,ročne sa vykoná viac ako 5000 operácii chrbtice na Slovensku a priemerný vek operovaných pacientov je medzi 30 – 40 rokom života. Štvrté najčastejšie ochorenie spôsobujúce invalidizáciu obyvateľov v SR. 

Naše zistenia to potvrdzujú aj u našich detí!!! Je preto nutné robiť všetko preto, aby sme tieto alarmujúce čísla zmenili!

Čo je projekt „Zdravý chrbátik“

Pokles veku pacientov pod hranicu 20 rokov nás naviedol k tomu, aby sme sa viac venovali prevencii a tak vznikol projekt „Zdravý chrbátik“. Jeho hlavnou úlohou je prevencia chybného držania tela u detí.
Hlavným mottom projektu je, že ak len jeden pacient sa vďaka prevencii nedostane na operačnú sálu , projekt bol úspešný!

Metodika projektu „Zdravý chrbátik“

V prvom kroku sme vyšetrili na 1. stupni základných škôl v regióne viac ako 800 detí. Zistili sme, že 30 % detí nemá viditeľné zmeny postavenia chrbtice, 30 % detí má mierne poruchy postavenia chrbtice a až 30% detí má vážne poruchy osového aparátu. A čo je alarmujúce…až 10 % detí musí byť sledované a riešené na odbornej ambulancii s rizikom nutnosti operačného riešenia!
Vytvorili sme metodiku cieľom ktorej, je zlepšenie svalového aparátu a odstránenie zlých návykov u detí. Za týmto účelom sme vytvorili DVD s cvičebnými zostavami pre deti základných škôl a pre pozitívnu odozvu rodičov, učiteľov i DVD s metodickou príručkou pre materské školy.
Sprievodnou aktivitou bolo a stále je permanentné zaškolovanie a následne sledovanie cvičenia na hodinách telesnej výchovy po školách priamo v praxi.
Doteraz sme v rámci našich ľudských, technických a finančných možností preškolili viac ako 1500 učiteľov 1.stupňa základných škôl a viac ako 1000 učiteľov materských škôl, nakúpili viac ako 3 000 fit lôpt, 2000 dynamických podložiek na sedenie, vydali viac ako 1500 DVD s cvičebnými zostavami pre základné školy a materské školy. Tiež sme spracovali a vydali niekoľko unikátnych metodických príručiek so zdravotnými cvikmi pre deti školského a predškolského veku prvé od roku 1979! S veľmi pozitívnou odozvou učiteľov i rodičov.

Aktivity

Projekt je od roku 2011 postupne uvádzaný do života a pevne veríme, že plní svoju úlohu a tou je zníženie počtu pacientov na našich ambulanciách a operačných sálach.
 Zúčastnili sme sa na viacerých verejných prezentáciách pre zástupcov základných i materských škôl s následným prenesením našej myšlienky do dennodennej reality vyučovania.
 Aktuálne projekt aktívne beží na viac ako 600 základných školách a viac ako 200 materských školách v 59 okresoch na Slovensku, ktoré pravidelne monitorujeme a doškolujeme učiteľov.
 Ďalšie základné a materské školy realizujú náš projekt na základe zakúpených DVD a metodických príručiek, ktorých sme spolu pre školy, rodičov a pacientov dodali viac ako 2500.
 Občianske združenie Za zdravší život realizovalo aj výskumný projekt.


Jednu triedu v základnej škole v regióne sme pred 4 rokmi vybavili špeciálnymi stoličkami a tieto deti sme pravidelne sledovali a výsledky vyhodnotili. Táto štúdia bola unikátna a toho času jediná vo východnej Európe. Na základe našich výsledkov sledujú sedenie detí v Kanade.